அரியகற்று ஆசற்றார் கண்ணும் தெரியுங்கால் இன்மை அரிதே வெளிறு - குறள் 503

Saturday, March 11, 2017

சுத்தம் யாருக்கு?


சுத்தமான உடை
இதமான மாலைக்காற்று
நடைபயிலும் பூங்கா சற்று தூரத்தில் . . .

வழியில் வழக்கமான தெரு
நாய்கள் குரைத்தன;
கூட்டு சேரந்தன;
சுற்றி வளைத்தன;
தெருவில் அந்நியனாய் சுத்தம்!

தேர்தல் முடிவு
ஒளிபரப்பாகிக் கொண்டிருக்கிறது;
யாருக்கு வேண்டும் சுத்தம்?