அரியகற்று ஆசற்றார் கண்ணும் தெரியுங்கால் இன்மை அரிதே வெளிறு - குறள் 503

தொல்லியல்

பாடங்களைத் தரவிறக்கம் செய்யக் கீழ்க்காணும் இணைப்புகளைச் சொடுக்குங்கள் : 
===   ===   ===   ===   ===   ===   ===   ===   ===   


===   ===   ===   ===   ===   ===   ===   ===   ===