அரியகற்று ஆசற்றார் கண்ணும் தெரியுங்கால் இன்மை அரிதே வெளிறு - குறள் 503

பாக்கள்

பாக்களைத் தரவிறக்கம் செய்து காண, கீழேயுள்ள இணைப்புகளைச் சொடுக்குங்கள் :-