அரியகற்று ஆசற்றார் கண்ணும் தெரியுங்கால் இன்மை அரிதே வெளிறு - குறள் 503

Sunday, October 13, 2019

மதுக் கிண்ணம்

எத்தனையோ தடவைகள்
அது குடித்திருக்கிறது
விதவிதமாக
மூச்சு முட்ட
மூக்கு முட்ட
தளும்பத் தளும்ப
ஆயினும்
ஒருபோதும் அது
போதை அடைந்ததில்லை.