அரியகற்று ஆசற்றார் கண்ணும் தெரியுங்கால் இன்மை அரிதே வெளிறு - குறள் 503

Sunday, October 13, 2019

பழைய மாணவன்

நான் உங்கள்
பழைய மாணவன்
நினைவிருக்கிறதா ஐயா?

இல்லையே, தம்பி!

உங்களது ஆசியால்
இன்று நான்
இந்நகரின் ஆணையர்.

நல்லது! உன் மனதுக்கு
உன்னைச் சிறப்பாக
அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டாய்;
அது சரி!
உன் மனதுக்கு
என்னை எவ்வாறு
அறிமுகம் செய்துள்ளாய்?
அதைச் சொல்லு ...