அரியகற்று ஆசற்றார் கண்ணும் தெரியுங்கால் இன்மை அரிதே வெளிறு - குறள் 503

Monday, March 19, 2018

சிதறால்

சிதறால் சமணக்கோயில் - சில படங்கள்