அரியகற்று ஆசற்றார் கண்ணும் தெரியுங்கால் இன்மை அரிதே வெளிறு - குறள் 503

Friday, August 9, 2019

சொல்லத் தவறியவை

தவறி விழுந்த
மீனவன் உடலைப்
பொறுப்பாய்க் கொணர்ந்து
கரையில் சேர்த்தது
#கடல்